Hỗ trợ minh chứng của các đơn vị

DANH MỤC LINK GOOGLE DRIVE 6 NHÓM: Nhóm 1_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 2_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 3_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 4_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 5_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 6_Danh muc Minh chung TDG CSGD …

Họp giao ban viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (lần 3)

Thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng, phó và thư ký 6 nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá theo Quyết định số 557/QĐ-ĐHNL ngày 10 tháng 8 năm 2022; Quyết định số 752/QĐ-ĐHNL ngày 12 tháng 10 năm 2022; Quyết định số 796/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2022; – Toàn thể viên […]