Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;

Căn cứ Thông báo số 168/TB-ĐHNL ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc cập nhât, điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học.

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã thiết kế, xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Xem phụ lục).

Để đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn xã hội, Nhà trường thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan (nhà sử dụng lao động, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, viên chức, giảng viên, cựu người học) về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường.

Mọi ý kiến góp ý của Ông/Bà xin vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư của Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế: bdcl@huaf.edu.vn

Thời gian lấy ý kiến: từ 03/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022

Nhà trường cam kết các ý kiến của quý Ông/Bà cung cấp chỉ để cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường, không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

DANH SÁCH

Dự thảo Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lấy ý kiến góp ý

(Kèm theo Thông báo số 251/TB-ĐHNL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan)

 

TT Tên Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Mã ngành Theo định hướng

(kích chọn để tải về CĐR)

1 Chăn nuôi 8620105 Nghiên cứu Ứng dụng
2 Thú y 8640101 Nghiên cứu Ứng dụng
3 Quản lý đất đai 8850103 Nghiên cứu Ứng dụng
4 Lâm học 8620201 Nghiên cứu Ứng dụng
5 Phát triển nông thôn 8620116 Nghiên cứu Ứng dụng
6 Khoa học cây trồng 8620110 Nghiên cứu Ứng dụng
7 Bảo vệ thực vật 8620112 Nghiên cứu Ứng dụng
8 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Nghiên cứu Ứng dụng
9 Công nghệ thực phẩm 8540101 Nghiên cứu Ứng dụng
10 Nuôi trồng thủy sản 8620301 Nghiên cứu Ứng dụng

PHỤ LỤC 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Chăn nuôi theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-CN-NC-1805

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Chăn nuôi theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-CN-UD-1806

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Thú y theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-TY-NC-1807

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Thú y theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-TY-UD-1808

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-QLD-NC-1809

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-QLD-UD-1810

 

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Lâm học theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-LH-NC-1811

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Lâm học theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-LH-UD-1812

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-PTNT-NC-1813

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-PTNT-UD-1814

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-KHCT-NC-1815

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-KHCT-UD-1816

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực vật theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-BVTV-NC-1817

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực vật theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-BVTV-UD-1818

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-KTCK-NC-1819

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-KTCK-UD-1820

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-CNTP-NC-1821

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-CNTP-UD-1822

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản theo hướng nghiên cứu (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-NTTS-NC-1823

 

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ). http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/251-TB-DHNL-NTTS-UD-1824

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.