Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG KT, BĐCLGD, TT&PC

 

TT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Chức vụ Điện thoại Email
1 Khương Anh Sơn 1975 GVC. TS Trưởng phòng 0905795889 khuonganhson@huaf.edu.vn
2 Lê Trọng Thực 1965 GVC. ThS Phó Trưởng phòng 0983043729 letrongthuc@huaf.edu.vn
3 Võ Thị Thúy Hường 1978 Cử  nhân Chuyên viên 0909530833 huongnl241078@gmail.com
4 Châu Võ Trung Thông 1982 GVC. ThS Giảng viên 09622000951 chauvotrungthong@huaf.edu.vn
5 Tràn Phương Đông 1983 CV. TS Chuyên viên 0977380707 tranphuongdong@huaf.edu.vn
6 Nguyễn Thị Hương Giang 1990 ThS Chuyên viên 0348800986 nguyenthihuonggiang@huaf.edu.vn
7 Nguyễn Chánh Bảo Nhật 1984 Cử nhân Cán sự 0915460434 nguyenchanhbaonhat@huaf.edu.vn